Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vinci projekt s.r.o. (dále jen VOP)

 1. Obecná část

VOP platí pro veškeré dodávky uskutečňované společností Vinci projekt s.r.o. (dále jen Prodávající). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv nebo fakturačních dokladů a odchylky od podmínek vyžadují vždy samostatnou písemnou nebo ústní dohodu. Podmínky platí pro celý sortiment dodávaný Prodávajícím.

 1. Nabídky a objednávky

Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto Podmínek. Objednávky musí být vždy učiněny písemnou nebo ústní formou a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající zodpovědnost. Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodů možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství najednou. V případě doobjednávky jsou tyto odchylky přípustné.

 1. Informace o výrobcích

Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy, informace o hmotnosti a rozměrech nebo počtech výrobků v balení jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávající nezodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Popis zboží je uváděn v prospektech a jiných propagačních materiálech Prodávajícího.

 1. Vzorky

V případě objednání vzorku, ten zasíláme v ceně za kus plus dobírka. Objedná-li klient zboží, částka za vzorky mu bude z konečné ceny objednávky odečtena.

 1. Ceny

Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího. Neuvedené ceny se určují individuálně. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na výrobních, kurzovních, celních, daňových nebo přepravních podmínkách. Změny se netýkají objednávek, které již byly Prodávajícím potvrzeny.

 1. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího, a to vždy před dodáním zboží. Při závazné objednávce je Kupující obvykle povinen zaplatit zálohu ve výši 70 % celkové hodnoty zboží. Zbytek ceny je splatný při dodání zboží. V případě nedodržení platebních podmínek má Prodávající právo účtovat penále ve výší 0,1 % z dlužné částky, minimálně však 1 000 Kč za každý den prodlení. Tyto úroky se nepromíjí a jsou vymahatelné standardními způsoby. Prodávající si vyhrazuje právo v případě překročení splatnosti Kupujícím předat ihned pohledávku inkasní společnosti. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího v dohodnuté lhůtě po jeho telefonickém či písemném vyzvání, má Prodávající právo účtovat skladné ve výši 50 Kč / 1 paleta / den.

 

 

 1. Dodávky a doprava zboží

Celý sortiment Vám dokážeme dovézt až domů po celé ČR. Doprava do SR dohodou. Cena závisí na vzdálenosti a množství objednaného zboží. Cena dopravy se stanovuje dle objemu objednávky. Dodací lhůty jsou závislé na výrobci a Prodávající sdělí přibližný termín dodání při potvrzení objednávky. Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé zpožděním dodávek ať ze strany výrobce či dopravce. Odmítne-li Kupující bezdůvodně dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit nebo skladovat na účet a nebezpečí Kupujícího. Vykládku zboží od přepravce, pokud není dohodnuto jinak, zajišťuje Kupující.

 1. Balení

Zboží je dodáváno zpravidla na paletách. Rozhodující údaje o množství jsou uvedeny na dodacích listech. Pokud jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na fakturách. V tomto případě je povinností Prodávajícího palety vzít od Kupujícího zpět, a to maximálně do 2 měsíců od data dodávky. Při vrácení palet bude na jejich hodnotu vystaven dobropis se splatností 28 dní. Z této hodnoty bude odečteno opotřebení ve výši 20%.

 1. Odpovědnost za vady, reklamace

Na dodávané zboží poskytuje Prodávající všechny záruky. Záruky jsou poskytovány dle platných norem ČR, s výjimkou ručně vyrobených materiálů. Vzhledem k charakteru zboží se záruka nevztahuje:

 • na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platné normy
 • na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu
 • na barevné odchylky zboží dodávané v různém časovém období
 • na zboží, které bylo instalováno či jinak znehodnoceno a nelze ho použít k dalšímu prodeji
 • na materiály mimo platné normy ČR (ručně vyráběné) – zde jsou běžným úkazem drobné nuance týkající se barvy, rozměru, zrnitosti, apod. – na specifické vlastnosti těchto materiálů bude Kupující vždy upozorněn předem

Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:

 • vykazuje-li zboží při převzetí zjevné vady, má Kupující právo zboží nepřevzít. U dodávky zboží přepravcem je třeba důvod odmítnutí vyznačit na dodacím listě.
 • zjistí-li Kupující vady po převzetí, je povinen neprodleně reklamovat toto u Prodávajícího.
 • záruka na dopravní zlom se vztahuje pouze na dodávky, jejichž dopravu zajišťuje Prodávající vlastní dopravou, u ostatních dodávek nese riziko dopravního zlomu dopravce, který za zboží ručí během přepravy. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně s přiložením kopie dodacího listu. Reklamaci může uplatňovat pouze Kupující (údaj na příslušné faktuře). Prodávající odstraní vady podle uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou kompenzací. Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk. Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním výrobků, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoliv právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, a Kupující je povinen toto Prodávajícímu umožnit. Záruka na mrazuvzdornost zboží je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, dilatací, větracích mezer, kotvení, zamezení zatékání vody, apod.
 1. Vrácení zboží

Pokud se Kupující s Prodávajícím dohodnou na zpětném odběru zboží (neplatí v případě uznané reklamace), bude na jeho hodnotu vystaven dobropis se splatností 28 dní. Z této hodnoty bude odečteno 35 %, což pokryje náklady za manipulaci se zbožím při jeho kompletaci; doporučujeme vždy si vybrané zboží prohlédnout na našich vzorkovnách, aby k takové situaci nedošlo. Zboží je možné vracet nejpozději do 2 měsíců od jeho dodání, a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možné dále distribuovat. Dopravu vráceného zboží hradí a zajišťuje Kupující. Lze vrátit pouze nepoužité či neinstalované zboží.

 1. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění svých povinností dle VOP, pokud se tak stane z nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

 1. Doklady ke zboží a fikce doručování dokladů a zásilek

Kupující vždy obdrží od Prodávajícího tyto doklady: Potvrzení objednávky, řádnou fakturu a Dodací list. Fikce doručení znamená, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem úložní lhůty (na poště), i když si adresát písemnost nevyzvedl. Tím je dle zákona doručeno.

 1. Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů ve společnosti Vinci projekt s.r.o.

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento dokument obsahuje informace související se zpracováváním osobních údajů v rámci společnosti Vinci projekt s.r.o.

Kdo spravuje Vaše osobní údaje resp., kdo je jejich správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je Vinci projekt s.r.o., Bořivojova 1112/37, 130 00 Praha 3, IČO: 28990340, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl "C" vložka 158294 (dále jen „Společnost“).

Kdo bude kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem nebo zpracovatelem osobních údajů na základě jeho profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako kontaktní místo pro Vás, našeho klienta, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv ve smyslu zákona.

V rámci Společnosti je kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů Ing. Jana Podskalská. Obracet se na ní se svými podáními můžete prostřednictvím e-mailové schránky podskalska@vinciprojekt.cz.

Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nabídka produktů a služeb poskytovaných Společností s cílem co nejvíce přizpůsobit nabídku Vašim potřebám.

Naše klienty nechceme obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací. Osobní údaje, které zpracováváme, využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli schopni nabídnout Vám vhodné řešení ve formě nabídky našich produktů, produktů našich dodavatelů, servisní komunikace, průzkumu spokojenosti apod. Komunikace probíhá všemi kanály včetně elektronických (e-mail, SMS, webové rozhraní).

Společnost je povinna zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jaké osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se zejména o tyto:

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo);

kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail);

sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví, povolání);

údaje o produktech (např. druh výrobku).

Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci Společnosti pocházejí především od Vás, z Vámi realizovaných objednávek, resp. uzavřených smluv u Společnosti, z veřejných zdrojů a od spolupracujících třetích stran.

Pro jaké účely můžete udělit případný souhlas? Komu souhlas udělujete?

Konkrétně je účelem Vašeho souhlasu:

možnost kontaktovat Vás s obchodní nabídkou Společnosti max. 5 let po skončení poslední smlouvy;

možnost předávat Vaše osobní údaje jiným společnostem za účelem nabízení jejich služeb a produktů;

možnost oslovit Vás s naší nabídkou též elektronicky.

Souhlas se zpracováním výše uvedených kategorií Vašich osobních údajů můžete udělit Společnosti a dále udělujete souhlas s předáním Vašich identifikačních a kontaktních osobních údajů případným dalším společnostem. Získávání souhlasů není momentálně aktuální, detailní informace v případě udělení souhlasu budou uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Použije-li tento postup při zpracování Vašich osobních údajů Společnost, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Společnosti a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky. Zpracovatelé, které Společnost využívá ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou následující:

obchodní zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávnění zprostředkovávat produkty Společnosti;

poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií;

marketingové agentury a agentury pro výzkum trhu.

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje, které Společnost získala, uchovává po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 10 let po jeho ukončení.

Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na přístup – můžete Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/o Vás zpracovává; Společnost Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a další kopii je Společnost oprávněna účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu – můžete Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz – můžete Společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

byl odvolán souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

Vaše osobní údaje musí být vymazány k datu splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování - můžete Společnost požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat; odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u Společnosti, na adrese Bořivojova 1112/37,13000 Praha 3 nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7www.uoou.cz.

Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek je zcela dobrovolné.

 1. Všeobecná ustanovení

Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na jejich základě uzavřených příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Tyto výše uvedené VOP se ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku považují za VOP společností Vinci projekt s.r.o. Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží společnosti Vinci projekt s.r.o. V případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji, zavazuje se tuto informaci předat dalšímu Kupujícímu.

 

Tyto VOP platí od 25. 5. 2018.

Ing. Jana Podskalská, jednatel společnosti

Vinci projekt s.r.o.